Lázně Bělohrad a.s. – Slatinné a dětské lázně

,

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad získaly jako první lázně v ČR certifikát ISO 9001: 2000 a jako první lázně v Evropě certifikát kvality EUROPESPA med udělený Evropským svazem lázní. V roce 2009 zvítězily Lázně Bělohrad v soutěži Českých 100 nejlepších v kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Komfortní ubytování je lázeňským hostům poskytováno ve třech lázeňských hotelech a dvou dependancích. Pro spokojenost hostů je celý lázeňský areál nově bezbariérově propojen. Hosté ocení přístup personálu lázní, který svým laskavým a profesionálním chováním vytváří atmosféru klidu, pohody a důvěry.

Lázně Bělohrad a.s. – Lázně pro děti

Dětské oddělení lázeňské léčebny léčí děti a dorost s onemocněním pohybového aparátu od 6 do l8 let. Od 1. ledna 2008 se zde léčí také dívky s gynekologickým onemocněním ve věku 6 až 15 let. Základem lázeňské léčby je individuální léčebná tělesná výchova s použitím speciálních metodik. Jedná se o měkké a mobilizační techniky, metodiku senzomotorické stimulace, Vojtovu reflexní lokomoci, metodiku dle Schrotové, metodiku dle Mojžíšové, další facilitací metodiky, dechová cvičení, jógu, výcvik hlubokého stabilizačního systému, včetně svalstva dna pánevního a další.

Kontaktní údaje

Telefon:

493 767 000

Email:

info@belohrad.cz

Adresa

Lázeňská 165
Lázně Bělohrad
507 81

Ubytovací zařízení

Hotel grand
Hotel Grand
Hotel anna marie
Hotel Anna Marie
Hotel janecek
Hotel Janeček
Vila stefanie
Vila Stefanie
Vila karluska
Vila Karluška
180730 laznebelohrad 192
Dětské lázně

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
Icon blue skin
X. Nemoci kožní
 • Atopický ekzém.
 • Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
 • Toxická kontaktní dermatitis./ Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
 • Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.
Icon blue female
XI. Nemoci gynekologické
 • Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)./ Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním./ Abortus habitualis.
 • Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).
 • Stavy po komplikovaných operacích gynekologických./ Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.

Děti

Icon white cancer
XXI. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon white neuron
XXVI. Nemoci nervové
 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
 • Dětská mozková obrna./ Mozečkové syndromy./ Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 • Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí./ Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových./ Hybné poruchy po úrazech mozku./ Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • Vrozené či získané ortopedické vady.
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • Morbus Scheuermann.
 • Vertebrogenní algický syndrom.
Icon white skin
XXX. Nemoci kožní
 • Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
 • Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického./ Chronické prurigo.
 • Indurativní a konglobující formy akné.
 • Sklerodermie.
 • Ichtyózy.
 • Chronické dermatózy.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
Icon white female
XXXI. Nemoci gynekologické
 • Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel./ Pozánětlivé změny v malé pánvi.
 • Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní./ Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
 • Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi./ Po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve./ Po appendectomii.
 • Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.

Lázeňské místo

Město Lázně Bělohrad leží v široké kotlině říčky Javorky obklopené zalesněnými vrchy Kamennou hůrou, Zvičinou, Hořickým Chlumem. Jedinečnou ukázkou nejrozmanitější vegetace je nádherný park Bažantnice, jehož rašelinná jezírka dala vznik areálu místních Lázní Bělohrad. O skutečné založení lázní se zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která zde provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Slatinná léčba, čistý horský vzduch a klidná atmosféra, to vše je zde pro úspěšné a blahodárné léčení pacientů s různými neduhy.

Přírodní léčivé zdroje: sirnoželezitá slatinná rašelina z lokálního zdroje, minerální voda – železitá kyselka

Volný čas:

V kouzelném prostředí parku Bažantnice v blízkosti areálu lázní je možné využít ve sportovním areálu tenisové kurty, tenisovou halu, volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, minigolfové hřiště, hřiště na petanque. Při procházce centrem města můžete navštívit památník zdejšího rodáka K. V. Raise a prohlédnout si barokní zámek z 18. století, který postavil Giovanni Santini, nebo barokní chrám Všech svatých ze 17. století. K nejoblíbenějším patří vycházka na Byšičky – návrší se hřbitovem a kostelem sv. Petra a Pavla, odkud se nabízí široký pohled do „Raisova“ kraje. Pobyt v lázních vám zpestří rovněž koncerty, taneční večery, zajímavé besedy a přednášky. V létě se navíc řada těchto produkcí koná pod širým nebem.

Výlety do okolí:

Hrad Pecka: Expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic.
Český Ráj: Známá turistická oblast – skalní město Prachovské skály, Hrubá Skála, Klokočské skály a další krásy.
Jičín: Brána do Českého ráje a pohádkové město loupežníka Rumcajse.
Klenotnice v Nové Pace: Muzeum drahých kamenů, vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů, ametystů a křišťálů.
Hořice v Podkrkonoší: Město kamenné krásy, mnoho sochařů soudobého světového sochařství se zapsalo do krásy města plastikami v přírodní galerii na vrchu Gothard.
Les Království: Malebná vodní nádrž postavená na řece Labi v letech 1910–1919.
Zoo Dvůr Králové nad Labem: „Afrika na vlastní oči“ patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Najdete zde největší přehlídku afrických zvířat v Evropě.
Krkonoše: Nejvyšší české hory, pro svou jedinečnost byly dokonce vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.

Nemáte žádné oblíbené lázně